Ple Extraordinari 26-05-2022


Sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Calella. Emissió en directe des del saló de sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes del Ple ordinari del dia 7 d’abril de 2022, del Ple extraordinari del dia 28 d’abril de 2022, del Ple extraordinari del dia 12 de maig de 2022 i del Ple extraordinari del dia 21 de maig de 2022.

2. Dictamen per l’establiment de l’horari de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

3. Dictamen per la creació de la Comissió Informativa General.

4. Dictamen de modificació per la designació dels representants de la Corporació a entitats supramunicipals i consorcis i de l’empresa d’economia mixta Gestaigua, SL.

5. Dictamen per a l’aprovació de la dedicació i de la retribució de l’alcalde.

6. Dictamen per la modificació de les places de personal eventual de confiança o assessorament especial.

7. Dictamen per a la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Calella per funcionarització de diferents places i reconversió de les places d’agents d’estiu.

8. Dictamen de delegació a la Junta de Govern Local de la fixació dels preus públics.

9. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.

10. Donar compte dels Decrets de l’alcalde de data 23 de maig de 2022, de nomenament dels Tinents d’alcalde.

11. Donar compte del Decret de l’alcalde de data 23 de maig de 2022, de creació, composició i competències de la Junta de Govern Local.

12. Donar compte del Decret de l’alcalde de data 23 de maig de 2022, de les delegacions efectuades a regidors.


Potser t'interessa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.